[vc_section][vc_row][vc_column][vc_column_text]

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van GREENGUARD B.V.

Artikel 1 Algemeen

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes van, alle opdrachten aan en alle overeenkomsten, hierna: de
  overeenkomst(en), met GREENGUARD b.v., hierna: GREENGUARD, terzake de levering van zaken, zoals (biologische) bestrijdingsc.
  q. gewasbeschermingsmiddelen en andere producten ten behoeve van het beheer en onderhoud van groenvoorzieningen, alsook
  het verlenen c.q. verstrekken van adviezen door GREENGUARD aan de afnemer.
 2. De afnemer met wie eenmaal onder de onderhavige voorwaarden is c.q. werd gecontracteerd, wordt geacht stilzwijgend akkoord te
  (zijn ge)gaan met de toepasselijkheid van deze voorwaarden op alle volgende offertes van, opdrachten aan en/of overeenkomsten
  met GREENGUARD terzake de levering van zaken, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
 3. Op van deze voorwaarden afwijkende bedingen en/of op eigen voorwaarden kan de afnemer geen beroep doen, tenzij uitdrukkelijk
  schriftelijk anders overeengekomen door partijen.

Artikel 2 Offertes, uitlatingen

 1. Alle offertes van of namens GREENGUARD zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald.
 2. Alle door of namens GREENGUARD, mondeling dan wel schriftelijk, (in folders, brieven, faxen, emails, op internet enz.) genoemde
  dan wel te noemen prijzen en/of voorwaarden zijn geheel vrijblijvend en onder voorbehoud, tenzij uitdrukkelijk anders blijkt. Deze zijn
  dientengevolge voor GREENGUARD niet bindend.
 3. GREENGUARD behoudt zich alle rechten voor ten aanzien van gegevens, van welke aard en/of omvang ook, voorkomend in haar
  offertes, brochures, catalogi, advertenties, op haar internetsite, enz., alsook die gegevens voorkomend in of uit eventueel ter
  beschikking gestelde monsters en gebruiksvoorschriften.
 4. Voor fouten in en afwijkingen van afbeeldingen, tekeningen en vermelding van maten en gewichten of andere kenmerken,
  voorkomende in offertes, brochures, catalogi, advertenties, op haar internetsite en/of orderbevestigingen is GREENGUARD niet
  aansprakelijk.

Artikel 3 Prijs en Betaling

 1. De door de afnemer aan GREENGUARD voor de levering van zaken dan wel het verstrekken van adviezen verschuldigde
  (koop)prijs is exclusief BTW.
 2. Betaling van de prijs dient te geschieden binnen uiterlijk veertien dagen na factuurdatum en wel door overschrijving van het
  betreffende factuurbedrag op de door GREENGUARD aangegeven bank- of girorekening.
 3. GreenGuard is gerechtigd van de afnemer zekerheid voor de nakoming van zijn betalingsverplichting te verlangen, gelijk de
  afnemer gehouden zal zijn die zekerheid op eerste verzoek van GreenGuard te (doen) stellen.
 4. Indien de afnemer de in lid 2 vermelde betalingsverplichting niet of niet tijdig nakomt, dan zal hij onmiddellijk, zonder dat daartoe
  enige ingebrekestelling is vereist, in verzuim zijn. In dat geval zal de afnemer aan GreenGuard de wettelijke rente handelsvorderingen
  ex artikel 6:119a BW, te vermeerderen met 1% per maand, voor elke maand of een gedeelte daarvan dat de afnemer in verzuim is,
  verschuldigd zijn.
 5. Indien de afnemer de in lid 1 vermelde betalingsverplichting niet of niet tijdig nakomt, dan zal GreenGuard gerechtigd zijn al haar
  (leverings)verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst op te schorten.
 6. Alle kosten, welke voor GreenGuard voortvloeien uit het niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomen door de afnemer van enige
  verplichting voor laatstgenoemde uit de overeenkomst, zijn voor rekening van de afnemer. Onder deze kosten zijn begrepen
  incassokosten alsmede kosten terzake juridische bijstand, alsook alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, welke kosten
  vastgesteld worden op 15 % van de te vorderen hoofdsom, een en ander met een minimum van € 500,–.
 7. Elke betaling van de afnemer zal telkens geacht worden primair te strekken tot betaling van eventueel verschuldigde rente en/of
  kosten, vervolgens telkens tot betaling van de oudste openstaande c.q. nog onbetaald gelaten factuur, terzake eerder door
  GreenGuard verrichte leveringen van zaken of verstrekte adviezen.
 8. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen is de afnemer niet gerechtigd enige verrekening, van welke omvang ook, toe te
  passen op c.q. terzake de aan GreenGuard verschuldigde prijs.
 9. GREENGUARD behoudt zich het recht de opgegeven prijs zonodig tussentijds te verhogen, indien en voor zover door derden
  kostprijsverhogende kosten worden doorberekend betrekking hebbend op de grondstoffen van de te leveren zaken dan wel door
  enige overheidsmaatregel kostprijsverhogende belastingen, heffingen of invoerrechten worden ingevoerd.
 10. Ingeval GREENGUARD de prijs ingevolge het bepaalde in lid 9 verhoogd en die prijsverhoging redelijkerwijze niet van de
  afnemer verlangd kan worden, dan is de afnemer gerechtigd om de overeenkomst binnen 8 dagen na bekendmaking van de
  prijsverhoging te ontbinden.

Artikel 4 Levering/ Levertijd

 1. De omvang van de leveringsverplichting van GREENGUARD volgt uit de overeenkomst en is uitputtend.
 2. De leveringstermijnen zijn bij benadering en dus niet bindend en worden zoveel mogelijk in acht genomen. Overschrijding van deze
  termijnen, om welke reden en in welke mate ook, zal de afnemer nooit recht geven op schadevergoeding, ontbinding van de
  overeenkomst of niet nakoming van enige verplichting. Bij substantiële overschrijding van de levertijd zal de leverancier in overleg
  treden met de afnemer.
 3. De afnemer vrijwaart GREENGUARD tegen eventuele aanspraken van derden jegens haar uit hoofde van een te late c.q. verlate
  levering.
 4. Levering geschiedt, afhankelijk van hetgeen wordt overeengekomen, door afgifte van de zaken op het door afnemer opgegeven
  afleveringsadres of doordat afnemer de zaken bij leverancier afhaalt.
 5. Het risico van schade en/of verlies van of aan geleverde zaken gaat over op afnemer op het moment van de feitelijke levering door
  GREENGUARD aan de afnemer.

Artikel 5 Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle door GreenGuard te leveren c.q. geleverde zaken worden immer onder eigendomsvoorbehoud als bedoeld in artikel 3:92 BW
  geleverd. Dit betekent dat GreenGuard zich de eigendom van door haar te leveren c.q. geleverde zaken voorbehoudt, tot het moment
  waarop de afnemer de voor die zaken verschuldigde prijs volledig aan GreenGuard heeft voldaan c.q. betaald.
 2. De door GreenGuard te leveren c.q. geleverde zaken mogen, zolang de prijs voor die zaken niet volledig is betaald, door de
  afnemer niet in eigendom worden overgedragen, zakenrechtelijk of verbintenisrechtelijk worden bezwaard of vervreemd, onder welke
  titel dan ook, dan wel worden ge- of verbruikt.
 3. Zolang de eigendom van de door GreenGuard te leveren c.q. geleverde zaken niet op de afnemer is overgegaan – dit zal het geval
  zijn, zolang de voor die zaken verschuldigde prijs (nog) niet volledig is voldaan aan GreenGuard – is de afnemer verplicht de zaken
  als een goed huisvader te houden en te verzorgen.
 4. Zolang het eigendomsvoorbehoud van GreenGuard nog geldt, zal GreenGuard gerechtigd zijn om op elk moment de zaken in bezit
  te (doen) nemen. De afnemer zal hieraan onmiddellijk en op eerste verzoek van GreenGuard de vereiste medewerking verlenen.
 5. GreenGuard zal gerechtigd zijn om derden, waaronder afnemers c.q. contractspartijen van de afnemer, van haar
  eigendomsvoorbehoud in kennis te stellen.
  6. De afnemer zal de zaken, zolang het eigendomsvoorbehoud van GreenGuard nog geldt, apart van andere, niet door GreenGuard
  geleverde zaken houden en bewaren.

Artikel 6 Garantie

 1. Uitsluitend indien zulks uitdrukkelijk is bepaald in de overeenkomst zal GREENGUARD terzake door haar geleverde zaken dan wel
  verstrekte adviezen enige garantie geven. De omvang en reikwijdte van de garantie volgt uit de overeenkomst.
 2. Voor zover de door GREENGUARD verstrekte garantie in feite (het doorleggen van) een door één of meer derden aan haar
  verstrekte garantie betreft, dan zullen de verplichtingen van GREENGUARD uit hoofde van die garantie nimmer verder strekken dan
  de verplichtingen van die derden terzake jegens GREENGUARD.
 3. Eventuele vorderingen van de afnemer uit hoofde van een door GREENGUARD afgegeven garantie vervallen, indien zij niet
  binnen acht dagen na constatering van enig gebrek schriftelijk ter kennis van GREENGUARD zijn gebracht. Die vorderingen
  vervallen bovendien, indien zij niet binnen uiterlijk zes maanden, nadat deze constatering binnen acht dagen schriftelijk aan
  GREENGUARD ter kennis is gebracht, in rechte aanhangig gemaakt zijn.
 4. De afnemer kan geen aanspraak maken op een door of vanwege GREENGUARD verstrekte garantie, indien de afnemer derden,
  zonder toestemming en medeweten van GREENGUARD, werkzaamheden of toevoegingen aan het geleverde laat verrichten.
 5. Indien de afnemer zijn betalingsverplichtingen jegens GREENGUARD in meer of mindere mate niet nakomt, kan de afnemer geen
  beroep doen op de garantie.

Artikel 7 Reclame, gebruik c,.q. toepassing

 1. De afnemer heeft de verplichting om geleverde zaken te onderzoeken bij levering. Eventuele reclames van de afnemer (dat de
  geleverde zaken niet voldoen aan de overeenkomst) dienen binnen uiterlijk acht dagen na levering schriftelijk bij GREENGUARD te
  worden ingediend. Nadien vervalt het recht van de afnemer om op het niet voldoen van de geleverde zaken een beroep te doen,
  tenzij daarvoor een garantie als bedoeld in artikel 6 is afgegeven door GREENGUARD.
 2. De afnemer is zich ervan bewust dat de handel in en toepassing van de zaken een grote mate van begeleiding en deskundigheid
  vereist. De afnemer zal zich dan ook houden aan de door GREENGUARD opgestelde voorschriften ten aanzien van behandeling
  en/of gebruik van de zaken, die de afnemer van tijd tot tijd door GREENGUARD worden overhandigd. GREENGUARD heeft het recht
  om die voorschriften zo vaak als zij dit nodig acht te wijzigen om de juiste behandeling en gebruik van de zaken te waarborgen.
 3. De afnemer is verplicht alle voorschriften, instructies, adviezen en handleidingen, die hij van GREENGUARD ontvangt, door te
  geven c.q. leggen aan eventuele verdere afnemers van hem.
 4. De afnemer vrijwaart GREENGUARD voor alle aanspraken van hem dan wel derden, die voortkomen uit of gebaseerd zijn op het
  onjuiste, onoordeelkundige of anderszins foutieve gebruik of toepassing van geleverde zaken door de afnemer of enige derde, voor
  wie afnemer aansprakelijk is of aan wie afnemer de instructies had behoren door te geven.

Artikel 8 Beperking van aansprakelijkheid

 1. GREENGUARD zal – terzake geleverde zaken of verstrekte adviezen – uit hoofde van enige met de afnemer gesloten
  overeenkomst uitsluitend aansprakelijk kunnen zijn voor door de afnemer geleden en/of te lijden directe schade.
 2. Het bedrag van de schadevergoeding dat door GREENGUARD uit de overeenkomst, het gegeven advies en /of uitvoering mocht
  voortvloeien, is beperkt tot 100 % van het netto factuurbedrag en/of ten hoogste een kosteloze levering van nieuwe zaken.
  Aansprakelijkheid voor indirecte schade, waaronder onder meer begrepen bedrijfsschade, stagnatieschade, gevolgschade en/of
  gederfde winst, alsook door derden geleden schade, is volledig uitgesloten.
 3. In aanvulling op het in lid 1 gestelde geldt dat aansprakelijkheid van GREENGUARD beperkt is tot die schade, welke aantoonbaar
  aan GREENGUARD te verwijten valt c.q. te wijten is en haar oorzaak uitsluitend in gedragingen van GREENGUARD vindt.
 4. In aanvulling op het in de voorgaande leden gestelde geldt voorts dat aansprakelijkheid van GREENGUARD voor schade in alle
  gevallen beperkt zal zijn tot de door de afnemer aan GREENGUARD (op grond van de overeenkomst) verschuldigde c.q. voldane
  prijs voor de betreffende, te leveren c.q. geleverde zaken dan wel verstrekte adviezen, een en ander evenwel met een maximum van
  € 5000,-.

Artikel 9 Overmacht

 1. GREENGUARD zal niet aansprakelijk zijn in het geval dat zij haar contractuele verplichtingen niet kan nakomen door overmacht.
 2. Onder overmacht wordt verstaan: elke omstandigheid, waarmee GREENGUARD ten tijde van het aangaan van de overeenkomst
  met de afnemer geen rekening kon houden en ten gevolge waarvan de normale uitvoering der overeenkomst redelijkerwijs niet door
  de afnemer kan worden verlangd, hieronder begrepen, maar niet beperkt tot het niet uitvoeren van of beëindigen van leveringen van
  derden aan GREENGUARD om welke reden dan ook, alsook enig andere oorzaak buiten de invloedsfeer van GREENGUARD.
 3. GREENGUARD heeft het recht om in geval van overmacht de overeenkomst te ontbinden, zonder gehouden te zijn tot het betalen
  van schadevergoeding.

Artikel 10 Annulering

Bij gehele of gedeeltelijke annulering van een overeenkomst door de afnemer is deze aan GREENGUARD 50 % van de
overeengekomen prijs verschuldigd, een en ander onverminderd eventuele rechten c.q. aanspraken van GREENGUARD op
vergoeding van dientengevolge geleden en/of te lijden schade, voor zover deze schade hoger zal zijn.

Artikel 11 Eigendom / Auteursrechten

(De inhoud van) alle offertes, brochures, catalogi, documentatie, verkoopfolders, afbeeldingen, tekeningen, monsters,
gebruiksvoorschriften, enz., die door GREENGUARD aan de afnemer worden verstrekt, blijven eigendom van GREENGUARD. De
afnemer is niet gerechtigd voornoemde documenten of de inhoud daarvan, in meer of mindere mate, voor eigen doeleinden te
gebruiken, behoudens dan na daartoe uitdrukkelijk en schriftelijk verkregen toestemming van GREENGUARD.

Artikel 12. Toepasselijk recht.

 1. Op alle offertes van, alle opdrachten aan en alle overeenkomsten met GreenGuard is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
  Het Weens Koopverdrag is daarop niet van toepassing.
 2. Alle geschillen, direct dan wel indirect, voortvloeiende uit deze overeenkomst zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te
  ’s-Gravenhage.
 3. Het hiervoor in lid 2 bepaalde laat onverlet het recht van partijen om terzake eventuele geschillen een andere wijze van beslechting
  overeen te komen.
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][/vc_section]